Prijava z geslom
Pozabljeno geslo

 

NACIONALNI INTEROPERABILNOSTNI OBSERVATORIJ  

 Namen Nacionalnega interoperabilnostnega okvira in portala NIO je zagotoviti smernice javnim upravam, kako izboljšati upravljanje interoperabilnosti, vzpostaviti medorganizacijske odnose in kako zagotoviti racionalizacijo postopkov, ki podpirajo digitalne storitve.

Portal NIO predstavlja enotno spletno mesto za objavo nacionalnih politik in smernic za digitalno preobrazbo ter interoperabilnost virov in digitalnih storitev javnega sektorja. Potrebe po interoperabilnosti se nenehno spreminjajo zaradi novih politik, pravnih aktov, pobud in novih nastajajočih tehnologij. Nacionalni interoperabilnostni observatorij zagotavlja enotno vstopno točko, kjer so zbrana priporočila, smernice in primeri dobrih praks za lažje načrtovanje in izvajanje storitev v gibljivem tehnološkem okolju. Zaradi stalnih sprememb, NIO ne more biti statičen, biti mora prožen in prilagodljiv okvir, ki vključuje vendno nove zahteve in pričakovanja digitalnih javnih storitev.

NIO je nacionalni observatorij in enotno spletno mesto za objavo informacij o digitalnih storitvah in rešitvah javnega sektorja, ki so na voljo za ponovno uporabo. NIO spodbuja sodelovanje in povezovanje med javnimi upravami in omogoča lažje načrtovanje razvoja (Interoperability by Design). 
Interoperabilnost po zasnovi oz. „Vgrajena interoperabilnost“ pomeni, da bi bile javne storitve interoperabilne, če bi bile zasnovane ob upoštevanju določenih zahtev glede interoperabilnosti in ponovne uporabe. Konceptualni model spodbuja ponovno uporabnost kot gonilo interoperabilnosti, ob predpostavki, da bi moralo biti vzpostavljanje javnih storitev na osnovi ponovne uporabe informacije in storitev, ki že obstajajo in so lahko na voljo iz različnih virov znotraj ali zunaj organizacijskih meja javnih uprav.


Niopoint

 
Interoperabilnost je predpogoj, ki omogoča digitalno komuniciranje in izmenjavo informacij med javnimi upravami. To je, skladno z razumevanjem koncepta EIF, tudi predpogoj za vzpostavitev enotnega evropskega digitalnega trga. Interoperabilnostni okvir predstavlja krovni nabor politik, standardov in smernic, ki opisujejo način, za katerega so se sodelujoče organizacije dogovorile, da ga bodo uporabljale za medsebojno elektronsko poslovanje. Z uporabo izdelkov NIO se zmanjšajo upravni stroški, pospešijo ljudem prijazni postopki in ohrani visoka raven varnosti storitev. (Vir: EIF 
pdf NIO_kolokvij_JU (1086 KB)


Glavna sila in aktivna interperabilnostna skupnost, ki premika NIO, so člani Uredniškega odbora in uredniki izdelkov na portalu NIO, ki sodelujejo ter izmenjujejo znanje in izkušnje. Portal NIO je digitalno orodje in enotno vstopno mesto, kjer se to znanje zbira in izmenjuje. Interoperabilnostni okvir ter upravljanje nacionalnih sistemov in infrastrukture informacijske tehnologije opredeli vsaka država članica EU znotraj lastne države. Program Interoperabilna Evropa je pobuda Evropske komisije za okrepljeno politiko interoperabilnosti.  EK na področju pametnih mest in skupnosti, razširja pojem interoperabilnosti na lokalni ravni, med regijami in DČ.
 


 
  »POIŠČI, UPORABI, RAZVIJ IN DELI NAPREJ«
Elektronske storitve so učinkovitejše v interoperabilnem okolju. Interoperabilnost omogoča večjo učinkovitost in skladnejši razvoj.  Razvoj v svetu in doma poteka v smeri vedno večje informatizacije postopkov in procesov ter vedno  večje globalizacije - tudi v javnem sektorju. Osnovna zahteva za učinkovito in stroškovno vzdržno javno upravo je kvalitetna informatizacija javnega sektorja. Upravljanje interoperabilnosti je proces, ki opredeljuje lastništvo, definicije, razvoj, vzdrževanje, spremljanje in napredovanje standardov, protokolov, smernic in tehnologij, ki sestavljajo ostale nivoje interoperabilnostne arhitekture. Jasna terminologija, definicije pojmov in postavljeni standardi, povečujejo pravno varnost in omogočajo hitrejše in cenejše postopke ter kakovost javnih storitev.
 »UPORABI, RAZVIJ IN DELI«

Slovenski portal Nacionalnega Interoperabilnostnega Okvira - NIO (nio.gov.si/nio/) je sodelovalna platforma, namenjena objavi, odločanju o statusu in lažji izmenjavi interoperabilnostnih rešitev in izdelkov javnega sektorja. Namen portala je celovito predstavljati slovenski nacionalni interoperabilnostni okvir. Nacionalni interoperabilnostni okvir predstavlja krovni nabor politik, standardov in smernic, ki opisujejo način, za katerega so se sodelujoče organizacije dogovorile, da ga bodo uporabljale za medsebojno poslovanje. EU zahteva da je nacionalni interoperabilnostni okvir skladen z evropskim – EIF. Kot je določeno v členu 2 sklepa o programu ISA2 so interoperabilnostne rešitve tisti „ključni elementi, ki omogočajo interoperabilnost“.

Portal NIO predstavlja osnovno orodje za objavljanje, spremljanje in uporabo različnih interoperabilnostnih izdelkov (tehničnih, semantičnih, organizacijskih). Deluje kot stičišče prijaviteljev in uporabnikov interoperabilnostnih izdelkov, ki so potrebni za usklajen razvoj, vzpostavljanje in vzdrževanje informacijskih sistemov v javni upravi ter širše. Na enem mestu povezuje katalog elektronskih storitev, spodbuja dobre prakse in ponovno uporabo. Na portalu NIO so dostopne specifikacije in dokumentacija sistemov, uporabljeni standardi, priporočila, interoperabilnostni izdelki, servisi za dostop do podatkov, organizacijski predpisi, interoperabilnostna infrastruktura ter gradniki. Vsebina Portala NIO je kvalitetna, ažurna in merodajna in za to so odgovorni posamezni pooblaščeni delavci – uredniki repozitorija s strani sodelujočih institucij, ki izdelke interoperabilnosti objavljajo na portalu. 
 
NIO je usmerjen v povečevanje splošnega zavedanje o interoperabilnosti in o pomenu interoperabilnosti za razvoj sodobnih in povezljivih sistemov v javni upravi. Internet spreminja svet. Internet spreminja stvari in odnose med ljudmi. Iz splošnega vidika je internet predvsem sociološki pojav.
  
Na podlagi vsebine zasnove nacionalnega interoperabilnostnega okvirja, je razumevanje interoperabilnosti in z njo povezanih vsebin naslednje:
Interoperabilnost pomeni zmožnost informacijskih sistemov in poslovnih procesov, ki jih ti sistemi podpirajo, za izmenjevanje podatkov, informacij ter znanj.
Interoperabilnostni okvir predstavlja množica standardov in navodil, ki zagotavljajo povezovanje med različnimi informacijskimi sistemi ter z njimi povezanimi dejavniki. 
 
Politični okvir interoperabilosti za sodelovanje zainteresiranih partnerjev, ki imajo združljive vizije in se osredotočajo na skupne cilje, sestavljajo štirje nivoji interoperabilnosti, ki so:
o          Pravna interoperabilnost
o          Organizacijska interoperabilnost
o          Semantična interoperabilnost
o          Tehnična interoperabilnost
 
Portal NIO je bil vzpostavljen kot slovenska centralna točka, ki predstavlja interoperabilnostni okvir in orodje za objavo, vzdrževanje in ponovno uporabo interoperabilnostnih izdelkov.
Izvedba interoperabilnosti predstavlja kompleksen način delovanja in ponuja oblikovanje elektronskih storitev na t.i. holističen pristop. Povezovanje sistemov zahteva identificiranje akterje in njihove vloge, kot npr. uporabnike, skrbnike storitev, upravljavce evidenc. Za učinkovito in celovito pokritje področij interoperabilnosti morajo biti določeni in opisani postopki v katerih odgovorni akterji medsebojno sodelujejo. Ustrezne vsebine dogovorov med sodelujočimi akterji  se objavi na skupnem mestu, da so dostopni vsem uporabnikom nacionalnega interoperabilnostnega okvira. Zaradi zagotavljanja ustreznega dolgoročnega upravljanja in vzdrževanja takega sistema je bil oblikovan tudi sistem skrbništva NIO. Portal NIO kot orodje za objavljanje, odločanje je bil vzpostavljen leta 2010 kot centralna točka nacionalnega okvira interoperabilnosti. Osnova za oblikovanje sistema skrbništva NIO je standard ISO/IEC 11179-6 (ISO 11179).

PORTAL NIO OMOGOČA:

 objavo standardov, dobrih praks in pravil, centralno točko za iskanje in način dostopa do objavljenih vsebin za ponovno uporabo ter izmenjavo novic tudi med različnimi skupnostmi držav članic, ki razvijajo interoperabilnostne rešitve za razvoj storitev in medsebojno povezovanje (npr. evropska platforma Joinup).

 
 Slika: Elektronski postopek odločanja urednikov NIO
 
NIO je spletno mesto, kjer javna uprava lahko objavlja skupne elektronske rešitve in dobre prakse ter se povezuje z drugimi repozitoriji. 
Standardi zagotavljajo varnost in interoperabilnostnih rešitev, izboljšujejo njihovo delovanje in omogočajo digitalno okoljsko prijaznost.  
pdf NIO_INSPIRE_DAN (2102 KB)

Različne smernice omogočajo razumljive informacije ter poenoteno komuniciranje v okviru javne uprave na spletu.

TEMELJNA NAČELA ZA INTEROPERABILNOST JAVNIH STORITEV:
                                                           Nacela_NIO 
Z željo spodbujati tudi uporabo podatkov v strojno berljivih formatih, je bil v letu 2013 portal NIO vzpostavljen tudi kot spletno mesto in centralna točka slovenske javne uprave za odprte podatke, aplikacije. Z namenom, da se pospeši odpiranje podatkov v javnem sektorju pa od 9.12.2016 dalje, podatke javnega sektorja v odprtih formatih, v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ, objavljamo NA PORTALU OPSI. Informatika omogoča veliko priložnosti za sodoben prikaz dela v javni upravi, predvsem kako izboljševati in poenostavljati način dela ter omogočati hitrejše in učinkovitejše sodelovanje in rezultate dela. Interoperabilnosti pa je pot do učinkovite ponovne uporabe podatkov, informacij in znanja.
 
"Odprte podatke ne moremo razumeti v celoti, če ne razumemo interoperabilnosti. Podatki in njihovo upravljanje so konstitutivni del interoperabilnosti. Pri tem je pomembno vse, od kod izvirajo, kdo in zakaj jih ustvarja, kakšne kvalitete so, kako so dostopni, v kakšnem formatu oziroma na kakšen način so ustvarjeni, kakšne značilnosti imajo in kako jih razumemo, kako so podatki varni ter komu ali čemu so namenjeni."
 
Portal, kratko poimenovan NIO, je slovenski portal nacionalnega okvira interoperabilnosti, namenjen predstavljanju medopravilnih dobrih praks in rešitev. Interoperabilnosti je pot do učinkovite ponovne uporabe podatkov, informacij in znanja.Poslanstvo portala NIO je promocija in dvig zavedanja o pomenu paradigme, ki izhaja iz koncepta interoperabilnosti kot tudi povsem praktično sodelovanje in povezovanje z drugimi, nacionalnimi, evropskimi in svetovnimi portali, skladno z začrtano Strategijo razvoja javne uprave 2015-2020 in Strategijo gospodarske rasti Evropa 2020.
 
"S pravico dostopa do informacij javnega značaja in s pojmom odprte uprave, je tesno povezana pravica do ponovne uporabe informacij in podatkov javnega sektorja.", je med drugim ob svetovnem dnevu pravice vedeti, 28.9.2013, poudaril tedanji minister pristojen za javno upravo in pozval državne organe in občine k odpiranju podatkov javnega sektorja. V skladu z načelom proaktivnega delovanja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ, so organi že sedaj dolžni aktivno spodbujati ponovno uporabo podatkov, s katerimi razpolagajo.

KOMU JE PORTAL NIO NAMENJEN?

  Portal Slovenskega interoperabilnostnega okvira je vzpostavljen kot nacionalna platforma, ki vzpodbuja institucije, ki sodelujejo v oblikovanju nacionalnega interoperabilnostnega okvira, da predstavljajo in ponujajo informatizirane rešitve za boljše medsebojno sodelovanje na različnih področjih, kot so recimo zdravstvo, javno naročanje, razvoj storitev čezmejnega sodelovanja idr. Objavljene vsebine NIO so splošno dostopne in namenjene tako gospodarstvu, javni upravi sami, izobraževalnim in akademskim institucijam, nevladnim organizacijam kot vsem drugim zainteresiranim javnostim.

Z razvojem sodobnih elektronskih storitev državne uprave, s katerimi želi uprava na enem mestu ponuditi državljanom in poslovnim subjektom celostne storitve za rešitev izbrane življenjske situacije, se je pojavila potreba po sistematičnem povezovanju uradnih evidenc, informacijskih sistemov in upravnih ter drugih procesov. Cilj tega povezovanja ni samo zagotavljanje integriranega pretoka podatkov in informacij, temveč tudi zagotavljanje boljšega, hitrejšega in bolj ekonomičnega delovanja državne uprave. Problem razdrobljenih podatkovnih zbirk, dvoumnih definicij podatkov in podvojenih podatkov, delno reši izgradnja metarepozitorija, ki vsebuje informacije o vseh podatkovnih zbirkah, ki jih organi uporabljajo za izmenjavo podatkov v poslovnih procesih.

Razvoj v svetu in doma poteka v smeri vedno večje informatizacije postopkov in procesov ter vedno  večje  globalizacije  -  tudi  v  javnem  sektorju.  Osnovna  zahteva  za  učinkovito  in stroškovno  vzdržno  javno  upravo  je  kvalitetna  informatizacija  dejavnosti  javnega  sektorja.

 Osnovne zahteve za informatizacijo (kot npr. povezovanje podatkovnih baz za potrebe javne uprave)  so  jasna  terminologija,  definicije  pojmov  in  postavljeni  standardi.  Jasna terminologija povečuje  pravno  varnost  in omogoča hitrejše  in cenejše sodne postopke ter kakovost javnih storitev.

 Portal Nacionalnega Interoperabilnostnega Okvira - NIO (nio.gov.si/nio/) je spletišče, ki je namenjeno objavi  interoperabilnostnih rešitev in izdelkov javnega sektorja. Portal NIO na enem mestu povezuje kataloge elektronskih storitev in spodbuja dobre prakse in ponovno uporabo na nacionalni ravni in čezmejno.

Program ISA ponuja holističen odgovor na vprašanje kaj je evropska interoperabilnost in zakaj v njej igrajo pomembno vlogo:
-  Evropska interoperabilnostna strategija in okvir (EIS in EIO);
-  Evropska interoperabilnostna referenčna arhitektura – EIRA in
-  Evropska interoperabilnostna kartografija – EIK.
EIF - Evropski interoperabilnostni okvir
Interoperabilnostne rešitve, kot primeri dobrih praks, pomembno vplivajo na evropsko zakonodajo (»digitalno preverjanje«) kot tudi na samo tehnično uporabo interoperabilnostnega okvira z namenom, da se podprejo rešitve, ki prispevajo k oblikovanju enotnega digitalnega trga (DSM):
•    Sredstva podpore (»Načrtovanje mest«)
•    Ključna interoperabilnostna sredstva (»Storitve mesta«)
•    Podpora zakonodaje in iniciativ EU: 
      -   Izmenjava podatkov, 
      -   eID – ePodpis; 
      -  semantika podatkov; 
      -   bazni registri in 
      -  katalog storitev.

 
NIO je portal javne uprave, katerega vsebine so splošno dostopne in namenjene tako gospodarstvu, javni upravi sami, izobraževalnim in akademskim institucijam, nevladnim organizacijam kot vsem drugim zainteresiranim javnostim, ki lahko podatke, izdelke in aplikacije prosto in kreativno uporabljajo za rast in razvoj novih idej.
 
NIO predstavlja nacionalni koncept delovanja javne uprave, ki je usmerjen v trajnostni razvoj in upravljanje elektronskega poslovanja. Uporabnike NIO predstavljajo vse institucije javnega sektorja, posredno pa tudi poslovni subjekti in fizične osebe.
 
Projekt »Portal NIO« je Ministrstvo za javno upravo, tedaj pristojno za javno upravo, razvilo v okviru operacije »Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov«, ki jo delno sofinancira Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Institucionalna in administrativna usposobljenost«, prednostne usmeritve »Učinkovita in uspešna javna uprava«.
 
Portal NIO omogoča:
  • objavo standardov, dobrih praks in pravil,
  • poenostavlja njihovo iskanje in način dostopa do objavljenih vsebin za ponovno uporabo
  • mogoča izmenjavo novic med različnimi skupnostmi držav članic, ki razvijajo interoperabilnostne rešitve za razvoj storitev in medsebojno povezovanje (npr. evropska platforma Joinup).
 
NIO je spletno mesto, kjer javna uprava lahko objavlja skupne elektronske rešitve in dobre prakse ter se povezuje z drugimi repozitoriji. Na primer z Joinup-om, ki je evropska platforma, kjer države članice predstavljajo in ponujajo informatizirane rešitve za boljše medsebojno sodelovanje na različnih področjih, kot so recimo zdravstvo, javno naročanje, razvoj storitev severnih držav idr.  (video o tem, zakaj in kako se povezujejo evropski repozitoriji.)

Interoperabilnost je v splošnem razumevanju " pot do učinkovite ponovne uporabe podatkov, informacij, znanja".

 
V okviru opravljanja javnih storitev pomeni zmožnost neenakih in različnih organizacij in sistemov informacijske in komunikacijske tehnologije, da skozi ravni interoperabilnosti (politična, pravna, organizacijska, semantična, tehnična), dosegajo vzajemno dogovorjene in koristne cilje z izmenjavo informacij, podatkov in znanja,  evropski okvir interoperabilnosti (European Interoperabilty Framework – EIF) pa se uporabi za to, da skupaj z organizacijami, ki želijo na podlagi sodelovanja zagotavljati skupno izvajanje javnih e-storitev, opredelijo skupni elementi, kot so besedišče, koncepti, načela, smernice, standardi, specifikacije in prakse. Pri tem je treba spodbujati večjezičnost in dnevno posodabljati te elemente. Repozitorije v portalu NIO tako uporabljamo kot kataloge, ki vsebujejo informacije o zbirkah in strukturi podatkov, njihovi uporabi, skrbniku oz. odgovorni osebi podatkov idr.
 
Na podlagi vsebine zasnove nacionalnega interoperabilnostnega okvirja, je razumevanje interoperabilnosti in z njo povezanih vsebin naslednje:
 
Interoperabilnost; zmožnost informacijskih sistemov in poslovnih procesov, ki jih ti sistemi podpirajo, za izmenjevanje podatkov, informacij ter znanj.
Interoperabilnostni okvir; množica standardov in navodil, ki so potrebna za zagotovitev povezovanja med različnimi informacijskimi sistemi ter z njimi povezanimi dejavniki. Ločimo štiri nivoje interoperabilnosti; pravna, organizacijska, semantična, tehnična.
 
            
  • Organizacijski nivo se nanaša na aktivnosti v organizaciji in na dogovore med organizacijami ter postopke, ki so potrebni, da si organizacije s pomočjo informacijskih sistemov medsebojno omogočajo uporabo storitev.
  • Semantični nivo zagotavlja, da je pomen izmenjanega podatka razumljiv ljudem, aplikacijam in institucijam. S semantično povezljivostjo je omogočena pravilna interpretacija pomena podatka za uporabo v drugi aplikaciji, za katero ta podatek ni bil primarno definiran in s tem omogočena nadaljnja obdelava na pomensko pravilen način.
  • Tehnični nivo zajema povezave računalniških sistemov in storitev na tehničnem nivoju. Pogoj za tehnično povezljivosti je največkrat izpolnjen z zadostitvijo skupnim tehničnim standardom in priporočilom.
  • Pravni nivo predpostavlja ustrezno sinhronizacijo zakonodaje, ki predstavlja pravno podlago za vzpostavljanje IKT storitev.

Izvedba interoperabilnosti; pri povezovanju sistemov je treba identificirati akterje in njihove vloge, kot npr. uporabnike, skrbnike storitev, upravljavce evidenc. Za celovito pokritje področij interoperabilnosti morajo biti določeni in opisani postopki v katerih akterji medsebojno sodelujejo. Pripraviti je treba ustrezne dogovore med sodelujočimi akterji, v kolikor ti še ne obstajajo, ter vse vsebine objaviti na skupnem mestu, ki je dostopno vsem uporabnikom NIO. Zaradi zagotavljanja ustreznega dolgoročnega upravljanja in vzdrževanja takega sistema mora biti oblikovan tudi primeren sistem skrbništva NIO.
 
V letu 2013 je s prenovo Portala NIO vzpostavljeno spletno mesto in centralna točka slovenske javne uprave tudi za odprte podatke, aplikacije. Informatika omogoča veliko priložnosti za sodoben prikaz dela v javni upravi, predvsem kako izboljševati in poenostavljati način dela ter omogočati hitrejše in učinkovitejše sodelovanje in rezultate dela. Interoperabilnosti pa je pot do učinkovite ponovne uporabe podatkov, informacij in znanja.
 
"Odprte podatke ne moremo razumeti v celoti, če ne razumemo interoperabilnosti. Podatki in njihovo upravljanje so konstitutivni del interoperabilnosti. Pri tem je pomembno vse, od kod izvirajo, kdo in zakaj jih ustvarja, kakšne kvalitete so, kako so dostopni, v kakšnem formatu oziroma na kakšen način so ustvarjeni, kakšne značilnosti imajo in kako jih razumemo, kako so podatki varni ter komu ali čemu so namenjeni."
 Portal, kratko poimenovan NIO, je slovenski portal nacionalnega okvira interoperabilnosti, namenjen predstavljanju medopravilnih dobrih praks in rešitev. Poslanstvo portala NIO je promocija in dvig zavedanja o pomenu paradigme, ki izhaja iz koncepta interoperabilnosti kot tudi povsem praktično sodelovanje in povezovanje z drugimi, nacionalnimi, evropskimi in svetovnimi portali.
Vse informacije in podobe, vsebovane na spletni strani nio.gov.si, so na voljo pod pogoji uporabe Creative Commons Attribution 4.0  (CC BY 4.0), povzeto s spletne strani Creative Commons Slovenija www.creativecommons.si (http://www.ipi.si/sl/creative-commons-cc/o-uporabi-licence). Vsebina dokumentov je ponujena pod licenco BY SA, priznanje avtorstva, deljenje pod enakimi pogoji 4.0 international. Uporabnik mora pri ponovni uporabi kot naslov navesti vir, ki je lastnik informacije: Javne informacije Slovenije in naziv institucije lastnice (npr. Javne informacije Slovenije, Ministrstvo za finance, nio.gov.si)